EAFM

0141-2711070 (Ext. 2241)

Sr.No. Name From To
1 Prof. Om Prakash 1.7.1966 30.6.1969
2 Dr. M.L. Mishra 1.7.1969 30.8.1975
3 Dr. R.S. Kulshreshtha 1.8.1975 31.7.1978
4 Sh. B.L. Ajmera 1.8.1978 17.7.1980
5 Dr. H.M. Mathur 17.7.1980 19.5.1982
6 Dr. M.K. Mast 19.5.1982 15.6.1982
7 Prof. Om Prakash 15.6.1982 11.6.1985
8 Dr. H.C. Sharma 12.6.1985 13.1.1987
9 Dr. C.R. Kothari 13.1.1987 26.2.1990
10 Dr. R.C. Gupta 26.2.1990 16.3.1993
11 Dr. S.C. Sharma 16.3.1993 16.5.1994
12 Dr. J.K. Tandon 16.5.1994 16.5.1997
13 Dr. Som Deo 16.5.1997 16.5.2000
14 Prof. D.R. Jat 17.5.2000 17.5.2003
15 Prof. Bhagirath Singh 17.5.2003 17.5.2006
16 Prof. R.K. Dixit 17.5.2006 18.5.2009
17 Prof. P.K. Kotia 18.5.2009 17.5.2012
18 Prof. J.P. Sharma 18.5.2012 09.12.2013
19 Prof. Lata Agarwal 10.12.2013 06.02.2015